Kdy a na jakých objektech je potřeba zřídit ochranu před bleskem?

18.02.2017 10:36

Stále častěji se setkávám s dotazy, zda musí být objekty chráněny hromosvody a pokud ano, za jakých podmínek.

 

Požadavek o zřízení ochrany pře bleskem nařizuje vyhláška č.268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby

§ 36

Ochrana před bleskem

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,

d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

 

Soustava uzemnění pak musí být provedena min. dle požadavků ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Celková kuchařka na provedení ochrany před bleskem a přepětí: soubor ČSN EN 62305 ed.2

Systém ochrany před bleskem a přepětím kategoricky patří mezi vyhrazená elektrická technická zařízení (vyhláška č.73/2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení), která může instalovat jen kvalifikovaná osoba splňující požadavky vyhl.50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Revize hotového díla se pak provádí dle ČSN 33 1500 a již zmiňovaného souboru ČSN EN 62305 ed.2.

 

Díky dlouholetým zkušennostem v terénu důrazně doporučuji vše stavebníkům (investorům), aby si na práce najmuli ověřené firmy elektro a jejich práci si nechali zrevidovat nezávislým revizním technikem. Platbu za dílo pak provádějte až na základě předání bezchybného a bezpečného díla. Nikdy nenechávejte revidovat přímo dodavatelem instalačních prací !!!!!!